Loading...

czwartek, 25 lutego 2010

Informacje praktyczne o mnie

mgr Piotr Napierała

jednostka: Zakład Kultury i Myśli Politycznej
stanowisko: doktorant
kontakt: tel.: 061 829 47 48
tel. kom.: 605-352-205
e-mail: haendel@onet.eu (preferowany)
piotrnap@amu.edu.pl
dyżury: pok. 228
poniedziałek 10.00-12.00.PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ:

magister: 5 czerwca 2006 r. (specjalność archiwistyczna i niemcoznawcza, bdb)

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SYMPOZJACH NAUKOWYCH:

- 9 – 15 lipca 2006 - udział w Pierwszej Edycji Polsko-Niemieckiej Letniej Akademii w Ciążeniu.

- 23. 05. 2007 Udział w konferencji: „ Idee polityczne i style uprawiania polityki na przestrzeni dziejów – Wiek XIX i XX” (artykuł: „Drogi kariery politycznej w Wielkiej Brytanii przed i po wielkiej reformie wyborczej (Reform Act) 1832 roku”) IH UAM. Artykuł do druku.

- 28. 09. 2007 Udział w konferencji: „Współczesność i przyszłość nauk humanistycznych, a rola refleksji akademickiej w świecie” (artykuł: „Spadek polityczny po szwedzkim Frihetstiden (1718-1772)”) IH UAM.

- 14-15. 04. 2008 Udział w konferencji: „Przez źródło do przeszłości” (artykuł: „Ah! Ça ira, Heart of Oak, Gustafs Skål – Pieśń patriotyczna jako źródło do badania historii mentalności i propagandy”) IH UAM Artykuł do druku.

- 26-28 09. 2008 Udział w konferencji: „Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku” (artykuł: „Frédéric Bastiat i Herbert Spencer. Źródła myśli politycznej Janusza Korwin-Mikke”) organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński i Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Wisełce.

- 23.10.2008 Udział w konferencji: „Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj, dziś, jutro” organizowanej przez Wydział Kulturoznawstwa GWSHM „Milenium”. Wystąpienie z artykułem-referatem: „Konflikt dwóch światów. Terezjańscy i józefińscy biurokraci w Galicji (1772-1790)”.

- 27-29.10.2008 Udział w międzynarodowej (polsko-hiszpańskiej) konferencji: konferencji: "W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument realizacji polityki państwa, XVI-XX wiek" zorganizowanej przez prof. Cezarego Tarachę (KUL) i Instituto de Inteligencia przy Uniwersytecie Karola III w Madrycie. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Germain Louis Chavelin i rozbrat pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, 1727-1737”.

-22-26.03. 2009 Udział w Sesji Naukowo-Artystycznej Händel 250, z okazji 250-tej rocznicy śmierci kompozytora (1759) - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Georg Friedrich Händel jako poddany brytyjski”.

-22 -23.04.2009 Udział w III Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziału Historycznego UAM: „„Homo sum; humani nil a me alienum esse puto. Życie codzienne wczoraj i dziś”. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Od opery w Covent Garden po walki kogutów – życie codzienne w XVIII-wiecznym Londynie”. (Artykuł do druku (UAM)).

-28-29.05.2009 Udział w konferencji naukowej:Historia polityki a polityczność historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym
Organizatorzy:Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Wigowski mit historyczny a historia nowożytna Wielkiej Brytanii”. (Artykuł do druku (IPN)).

-4-6.06.2009 Udział w konferencji: „Luminarze prasy – wydawcy, redaktorzy, dziennikarze XVIII-XX wieku” organizowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego - Szklarska Poręba. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Elie Fréron (1718-1776), Charles Palissot (1730-1814) i francuska prasa konserwatywna XVIII stulecia”. Artykuł do druku (UWr).

- 19-20.11.2009. Udział w konferencji naukowej: "Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony" zorganizowanej przez Zakład Myśli i Kultury Politycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wystąpienie z referatem-artykułem: "Rządy patrycjatu w przedrozbiorowym Poznaniu na tle innych miast europejskich". Artykuł do druku.

-10-12.12.2009 Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:„Mój język rozumie cały świat… Uniwersalizm muzyki jako testament epoki Händla i Haydna”. Wystąpienie z referatem-artykułem: „Reinhard Keiser (1674-1739) a Hamburg – uniwersalny twórca w europejskiej metropolii”. Artykuł do druku (AM i UAM – Poznań).

PUBLIKACJE:

1) książki:

o Piotr Napierała, Sir Robert Walpole (1676-1745) – twórca brytyjskiej potęgi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. ISBN 978-83-232189-8-2o Piotr Napierała, Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu. Wielcy władcy małego państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009. ISBN 978-83-232-2007-72) artykuły:

o Piotr Napierała, "Christian Europe and Enlightened Europe" [w:] EU Enlargement - Chance for all, Collegium Europaeum Gnesnense Foundation, Gniezno 2005, s. 101-105. ISBN 83-922470-6-X

o Piotr Napierała, "Die polnisch-sächsische Union (1697-1763) - Polens letzte Hoffnung - Sachsens Traum von der Macht" [w:] Polen und Deutschland. Zusammenleben und -wirken, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006, s. 60-68. ISBN 83-60247-63-3

o Piotr Napierała, "Spadek polityczny po szwedzkim Frihetstiden (1718-1772)", w: Współczesność i przyszłość nauk humanistycznych. Problemy i perspektywy badawcze, Instytut Historii UAM Poznań 2008, s. 13-24. ISBN 978-83-89407-53-5

o Piotr Napierała, "Europa oświecona a świat islamu", w: Kultura-Historia-Globalizacja Numer 4, rok 2009, s. 13-21

o Piotr Napierała, "Germain Louis Chavelin i rozbrat pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, 1727-1737", w: C. Taracha (red), Szpiegostwo, wywiad, państwo, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009, s. 45-65. ISBN 978-83-7270-727-8

o Piotr Napierała, "Frédéric Bastiat i Herbert Spencer - źródła myśli politycznej Janusza Korwin-Mikkego" [w:] T.Sikorski, A. Wątor (red.), Marzyciele i realiści O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, Szczecin 2009, s. 620-632. ISBN 978-83-751814-0-1

o Piotr Napierała, "Konflikt dwóch światów. Terezjańscy i józefińscy biurokraci w Galicji (1772-1790)", W: G. Pełczyński, K. Święcicki (red.), Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj-dziś-jutro, KMB-DRUK Gniezno 2009, s. 91-102. ISBN 978-83-61352-40-2

o Piotr Napierała, "Fabularny film historyczny, propaganda, prawda historyczna i prawda esencjonalna". (w druku - UWr)

o Piotr Napierała, "William Hogarth (1697-1764) a początki europejskiej karykatury politycznej". (w druku - UAM)

o Piotr Napierała, "Reinhard Keiser (1674-1739) a Hamburg - uniwersalny twórca w europejskiej metropolii". (w druku AM i UAM)

o Piotr Napierała, "Ah! ça ira, Heart of Oak, Gustafs skål – pieśń patriotyczna jako źródło do badania historii mentalności i propagandy" (w druku – IH UAM)

o Piotr Napierała, "Elie Freron (1718-1776), Charles Palissot (1730-1814) i francuska prasa konserwatywna XVIII stulecia" (w druku – UWr)

o Piotr Napierała, "Aktywność dyplomacji brytyjskiej w Europie Środkowo-wschodniej a próby i możliwości naprawy polskiego ustroju w oparciu o brytyjską myśl polityczną" (w druku: „Millenium” Gniezno)

o Piotr Napierała, "Protosocjalistyczna koncepcja wolności i własności Rousseau a analogiczne teorie polskiego jakobina Hugo Kołłątaja". (w druku: UWr)

o Piotr Napierała, "Od opery w Covent Garden po walki kogutów. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie" (w druku IH UAM)

o Piotr Napierała, "Rządy patrycjatu w przedrozbiorowym Poznaniu na tle innych miast europejskich". (w druku IH UAM)

o Piotr Napierała, "Drogi kariery politycznej w Wielkiej Brytanii przed i po wielkiej reformie wyborczej (Reform Act) 1832 roku". (w druku IH UAM)


PROWADZONE AKTUALNIE PRACE BADAWCZE:

- Praca nad doktoratem: „Kraj wolności” i „kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja wolności – XVII-XVIII wiek, pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Łazugi.
-Badanie działalności i myśli politycznej: Simona van Slingelandta

DYDAKTYKA:

SYLABUSY:

semestr zimowy:

1. Myśl Polityczna Czasów Nowożytnych (XVI-XVIII w.) – (2 rok studiów dziennych)

Plan zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne.
2. Myśl polityczna XVI wieku - kryzys Christianitas, Luther i reformacja, nauki Machiavellego
3. Zręby Francuskiego absolutyzmu.- Jean Bodin, Jean Domat – absolutyzm i reforma prawa, Joseph Benigne Bossuet – teoretyk absolutyzmu, Colbert i merkantylizm
4. Zwolennicy i Przeciwnicy francuskiego oświecenia - umiarkowani reformatorzy: Montesquieu, Voltaire, radykalni oświeceniowcy: Diderot, Rousseau, neofeudałowie – wrogowie absolutyzmu i obrońcy praw szlachty: Boulainvilliers, obrońcy absolutyzmu: Freron, Palisot, Desfontaines, de Maistre
5. Ustrój angielski w XVI-XVII wieku - absolutystyczny program Jakuba I Stuarta, rewolucja angielska; ideologia Cromwella, ścięcie Karola I i jego znaczenie ideologiczne, wyodrębnienie się Torysów i Wigów za Karola II
6. Wielka Brytania XVIII wieku – Wiggizm i myśl torysowska - Defoe, Swift, Bolingbroke, Burke’a krytyka i Mackintosha pochwała rewolucji francuskiej.
7. Wielka Brytania – wokół spraw kolonialnych – początki amerykańskiej myśli politycznej – Franklin, poglądy zwolenników (Burke) i przeciwników (Johnson) niepodległości USA,
8. Prusy i Saksonia – dyplomacja Wettynów i armia fryderycjańska – Sulkowsky, Brühl, kameraliści, pruscy ministrowie, józefinizm (Sonnenfels).
9. Małe kraje Rzeszy i cesarstwo- od Austrii do Hesji-Darmstadt – cesarz Karol VI i landgraf Ernest Ludwik
10. Holandia – spory ideologiczne między wielkim pensjonariuszem a księciem Oranii – Heinsius, Slingelandt, rewolucja niderlandzka (1787).
11. Italia i Hiszpania – oświecenie włoskie; Vico, Muratori, Hiszpania; miedzy antymakiawelizmem (Carvajal y Lancaster) a makiawelizmem (markiz Ensenada).
12. Dania i Szwecja Duński wczesny nacjonalizm i myśl polityczna szwedzkich Mösspartiet i Hattpatriet – (Horn, Gyllenborg, Höpken).
13. Rubieże Europy – Rosja i Turcja; stara Ruś kontra wizja Piotra I i wynikające stad problemy. Turcja jako „chory człowiek Europy”.
14. Kolonie państw katolickich i świat pozaeuropejski (Maroko, Indie). Polityczna ideologia sułtanów Maroka w XVII i XVIII w. Podsumowanie problematyki zajęć.
15. oceny

Podstawa do oceny: referaty pisemne i ustne, aktywność na zajęciach i odpowiedź na 3 pytania końcowe.


2. Myśl Polityczna po I wojnie światowej – (3 rok studiów zaocznych)

Plan zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne. Feliks Koneczny i jego teorie cywilizacji.
2. Niemiecka myśl polityczna – Oswald Spengler i kryzys wartości Zachodu. Brytyjska myśl polityczna – od katolickiego tradycjonalizmu (Chesterton, Bellom) po pacyfizm (Shaw, Russel).
3. Konserwatyzm - Elliot, Santayana, Macmillan.
4. Demokratyzm - Kelsen, Popper, Max Weber.
5. Liberalizm a interwencjonizm w ekonomii - von Mises contra Keynes.
6. Faszyzm włoski – Giovanni Gentile, Francesco Marinetti, Mussolini
7. Dyktatury półwyspu iberyjskiego - Francisco Franco i Antonio Salazar.
8. III Rzesza – teorie rasistowskie Hitlera, Goebbelsa i Rosenberga. Niemieccy pisarze antynazistowscy na emigracji (H. i T. Mann, E. Remarque).
9. Lenin i ZSRR – leninizm, trockizm.
10. oceny

Podstawa do oceny: referaty pisemne i ustne, aktywność na zajęciach i odpowiedź na 3 pytania końcowe.


Semestr letni:
1) „Konserwatyzm-Liberalizm-Socjalizm” – zaj. konsultacyjne z IV rokiem zaocznych (specjalność pedagodiczna)
2) „Konserwatyzm-Liberalizm-Socjalizm – II rok studiów dziennych.

Brak komentarzy: