Loading...

poniedziałek, 19 marca 2012

CV English

CURRICULUM VITAE
Personal data:Name: – Piotr Napierala
Degree: PhD
Actually: from 2011- Employed in the Library of Adam Mickiewicz University - AMU (Polish name: – Uniwersytet Adama Mickiewicza - UAM) .
Date and place of birth: – 18.05.1982 Poznan (Poland)
Adress: Rozany Potok, ul. Szweykowskiego 2F/7, postal code: 61-606, city: Poznań
Phone: 048612211245
Mobile phone: +048605352205
E-mail: haendel@onet.eu (personal and prefered) , piotrnap@amu.edu.pl (official)
Foreign language skills: - fluent: English, German, also French and Italian
Specialization: early modern political thought and diplomacy, relations between art and political ideology
Interests: - early modern history, culture of 17th and 18th C, renaissance, baroque and jazz music, philosophy of the enlightenment.
1989-1997 – Grammar School (Poznan )
1997-2001 –Jan Ignacy Paderewski High School (Poznan)
2001-2006 – Instytut of History (Adam Mickiewicz University – AMU, Polish name: Instytut Historii (Uniwersytet Adama Mickiewicza – UAM Poznań).
14 – 21. 07. 2002 – summer school on „Quality of Life” in Trieste (Italy).
2004 - participation in the project: Verständnis durch Verständigung (PP presentation and article: Der Dreissigjahrige Krieg – Ein Erster totaler Krieg? On Thirty-years war (1618-1648).
26. 04. 2004 2nd Alliance Francaise’s award (competition on knowledge about France) .
11 – 18. 07. 2004 – cooperation in organizing and participation in summer school in Gniezno: EU-Enlargement – a Chance for all (Poland).
16 – 19. 09. 2004 - participation in summer school in Cividale dei Friuli (Umbria - Italy)
2005 - publication of article: Christian Europe and Enlightened Europe ( Collegium Europaeum Gnesnense Foundation).
July 2005 - cooperation in organizing and participation in summer school in Amsterdam (Netherlands).
2006 – review of professor Henryk Kocoj’s book published in the scientific magazine Studia Historica Slavo-Germanica.
05. 06. 2006 – presentation of the Master Thesis: „Polityka zagraniczna Roberta Walpole`a ( 1721 – 1742 ) na tle politycznych koncepcji opozycjonisty Henry`ego St. John`a” (English: Robert Walpole’s foreign policy (1721-1742) and political concepts of Henry St. John, opposition leader.) (academic tutor professor Maciej Serwański - AMU)
9 – 15. 07. 2006 – participation in: Die Erste Polnisch-Deutsche Sommerakademie in Ciążeń (Poland).
December 2006 – publication of the article: Die polnisch-sächsische Union (1697-1763) - Polens letzte Hoffnung - Sachsens Traum von der Macht (editor: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006).

From 2006 PhD-student in The Department of Political Culture and Thought (Pracownia Kultury i Myśli Politycznej) at the AMU (UAM) . To my duties belonged also teaching students of History, on such subjects as: The ideology o Conservatism, Liberalism and Socialism and European and American Political Thought (from renaissance to 1945).

23. 05. 2007 participation in the conference (AMU - Poznań): „ Idee polityczne i style uprawiania polityki na przestrzeni dziejów – Wiek XIX i XX” (English: Political Concerts and The way of making politics in The course of History – 19th and 20th Century- (my article: „Drogi kariery politycznej w Wielkiej Brytanii przed i po wielkiej reformie wyborczej (Reform Act) 1832 roku” (English: Political Career in Great Britain before and After Reform Act of 1832).

28. 09. 2007 participation in conference: (AMU - Poznań): „Współczesność i przyszłość nauk humanistycznych, a rola refleksji akademickiej w świecie” (English: Humanities in The past and today – The role of academic thought). My article: „Spadek polityczny po szwedzkim Frihetstiden (1718-1772) (English: The political legacy of the Swedish Frihetstiden)

july 2008 – publication of a book: Sir Robert Walpole (1676-1745) Twórca brytyjskiej potęgi (English: Sir Robert Walpole (1676-1745) - The Architect of British Power), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. ISBN 978-83-232189-8-2


2008 – publication of article: "Spadek polityczny po szwedzkim Frihetstiden (1718-1772)", w: Współczesność i przyszłość nauk humanistycznych. Problemy i perspektywy badawcze, Instytut Historii UAM Poznań 2008, s. 13-24. ISBN 978-83-89407-53-5 (English: The political legacy of the Swedish Frihetstiden)

14-15. 04. 2008 participation in the conference: „Przez źródło do przeszłości” – through a source to the Past (with an article: „Ah! Ça ira, Heart of Oak, Gustafs Skål – Pieśń patriotyczna jako źródło do badania historii mentalności i propagandy” - Ah! Ça ira, Heart of Oak, Gustafs Skål – patriotic song as a Source for mentality and propaganda history) IH UAM

26-28 09. 2008 participation in the conference: „Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku” – Dreamers and Realists. On the Role of Tradition in Polish Political Though from 1863 to the 21th Century (my article: „Frédéric Bastiat i Herbert Spencer. Źródła myśli politycznej Janusza Korwin-Mikke”. (English: Frédéric Bastiat and Herbert Spencer. The Basis of Janusz Korwin-Mikke’s Political Thought) organinised by the University of Szczecin.

23.10.2008 Gniezno (College ‘Millenium’) - participation in the conference: „Polacy wobec wielości kultur”.– The Poles versus multiculturalism , my article: „Konflikt dwóch światów. Terezjańscy i józefińscy biurokraci w Galicji (1772-1790)” (English: The Conflict of the two Worlds. Theresian and Josephinian bureaucrats in Galicia (1772-1790)).

27-29.10.2008 participation in the international conference: "W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument realizacji polityki państwa, XVI-XX wiek" (English: In the Time of Peace and War. The Espionage as an Instrument of State Policy) organized by prof.
Cezary Taracha (KUL) and Instituto de Inteligencia (Charles III’s University of Madrid). My article: Germain Louis Chavelin and the Breech between France and Great Britain, 1727-1737).


Publication of a book: Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu. Wielcy władcy małego państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009. ISBN 978-83-232-2007-7 (English: Hesse-Darm,Stadt in the 18th C. Great Rulers of a small State).

Publication of an article: "Europa oświecona a świat islamu", w: Kultura-Historia-Globalizacja Numer 4, rok 2009, s. 13-21 (English: Enlightened Europe and Islamic World)

Publication of an article: "Germain Louis Chavelin i rozbrat pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, 1727-1737", w: C. Taracha (red), Szpiegostwo, wywiad, państwo, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2009, s. 45-65. ISBN 978-83-7270-727-8 (English: Germain Louis Chavelin and the Breech between France and Great Britain, 1727-1737).

Publication of an article: "Frédéric Bastiat i Herbert Spencer - źródła myśli politycznej Janusza Korwin-Mikkego" [w:] T.Sikorski, A. Wątor (red.), Marzyciele i realiści O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, Szczecin 2009, s. 620-632. ISBN 978-83-751814-0-1 (English: Frédéric Bastiat and Herbert Spencer. The Basis of Janusz Korwin-Mikke’s Political Thought).

Publication of an article: „Konflikt dwóch światów. Terezjańscy i józefińscy biurokraci w Galicji (1772-1790)", W: G. Pełczyński, K. Święcicki (red.), Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj-dziś-jutro, KMB-DRUK Gniezno 2009, s. 91-102. ISBN 978-83-61352-40-2 (English: The Conflict of the two Worlds. Theresian and Josephinian bureaucrats in Galicia (1772-1790)).

22-26.03. 2009 Participation in the artistic-scientific Session about George Frideric Handel (my article: „Georg Friedrich Händel jako poddany brytyjski” (English: Georg Friedrich Händel as British Subject), Academy of Music in Łódź

22-23.04.2009 participation in the conference of History Department of AMU University: Udział w III „Homo sum; humani nil a me alienum esse puto. Życie codzienne wczoraj i dziś”. (English: Homo sum; humani nil a me alienum esse puto. Everyday life yesterday and today). My article: „Od opery w Covent Garden po walki kogutów – życie codzienne w XVIII-wiecznym Londynie”. (English: From the Covent Garden Theatre to Cockfight – Everyday life in Eighteenth Century London).
28-29.05.2009 participation in the conference: „Historia polityki a polityczność historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym” (English: Political History and Historical Policy. Between the Ideolozation of History and scientific Objectivity) organized by Department of History of AMU University, ad IPN (Institute of National Rememberance). My article: „Wigowski mit historyczny a historia nowożytna Wielkiej Brytanii” (English: The Whig Historical Myth and Early Modern British History).

4-6.06.2009 participation in the conference: „Luminarze prasy – wydawcy, redaktorzy, dziennikarze XVIII-XX wieku” (English: Luminaries of the Press – Publishers, Editors, Journalists (18th – 20th Centuries)). Organized by universities of Szczecin and Wroclaw in Szklarska Poręba. My article: „Elie Fréron (1718-1776), Charles Palissot (1730-1814) i francuska prasa konserwatywna XVIII stulecia”. (English: Elie Fréron (1718-1776), Charles Palissot (1730-1814) and the French conservative Press of the 18th Century)
September 2009 – research (for doctorate) in the Institute of Historical Research, University College London and British Library in London (ministerial scholarship nr. N N108 195636)

19-20.11.2009 participation in the conference: "Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony" (English: Three Universities, three Cities, three Regions) organized by The Departament of Political Culture and Thought of the Adam Mickiewicz University and Greater Poland Voivodeship. My article: "Rządy patrycjatu w przedrozbiorowym Poznaniu na tle innych miast europejskich” (English: Patritian Rule in Poznanń before the Patritions of Poland).

10-12.12.2009 participation in the conference: „Mój język rozumie cały świat… Uniwersalizm muzyki jako testament epoki Händla i Haydna”. (English: My Language is understood by all. Musical Universalism as a Legacy of the era of Handel and Haydn). Poznan. My article: „Reinhard Keiser (1674-1739) a Hamburg – uniwersalny twórca w europejskiej metropolii” (English: Reinhard Keiser (1674-1739) and Hamburg. Universal Composer in universal City).
February/March 2010 – research (for doctorate) in the BNF Paris (ministerial scholarship nr. N N108 195636)
Publication of a book: Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Novae Res, Gdynia 2010. ISBN 978-83-61194-43-9 (English: World’s Metropolis. Everyday Life in 18th Century London)
7-9.06.2010 participation in the conference: „Głupota w zwierciadle humanistyki” (English: Idiocy in Humanities) organised by Stowarzyszenie Nowa Humanistyka in Poznan. My article: „Karol II Habsburg i wyimaginowana głupota niektórych władców” (English: Charles II of Spain and supposed Stupidity of some Rulers).

11-12.06.2010 participation in the international conference: „Writing Central Eastern Europe” (Jagiellonian University Cracow). My article: ‘Western World’, ‘East’ and the Idea of Progress in eighteenth century Britain”.
18.06.2010 Doctoral exam. My PhD thesis’ title: Kraj wolności” i „kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja wolności – XVII-XVIII wiek (English: ‘The Country of Liberty’, and ‘The Country of Slavery’ British and French concept of liberty– 17th-18th C.). Academic tutor: professor Waldemar Lazuga – AMU, academic reviews by prof. Grzegorz Kucharczyk (IH PAN – Polish Academy of Sciences) and prof. Bogdan Rok (UWr – University of Wroclaw). Institute of History AMU Poznań.
21.06.2010 receiving of academic title PHD (IH AMU)

Publication of an article: „Spór między historiografią niemiecką i holenderską o miejsce i rolę Holandii w Europie", "Przegląd Zachodni" Październik-Grudzień 2010 Nr 4, s. 228-236. (English: The Controversy between German and Dutch Historiography concerning the role of the Netherlands in European political system)
Publication of an article: "Rządy patrycjatu w przedrozbiorowym Poznaniu na tle innych miast europejskich", [w:] W. Łazuga, S. Paczos, Poznań-Szczecin-Wrocław, Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, Libron Kraków 2010, s. 397-412. ISBN: 978-83-62196-13-5 (English: Patritian Rule in Poznanń before the Patritions of Poland).
Publication of an article: "Reinhard Keiser (1674-1739) a Hamburg - uniwersalny twórca w europejskiej metropolii", [w]: R.D. Golianek, P.Urbański, Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, Rhytmos Poznań 2010, s. 191-203 ISBN 978-83-60593-12-7 (English: Reinhard Keiser (1674-1739) and Hamburg. Universal Composer in universal City).

May 2011 – publication of my doctoral thesis under the title: „Kraj wolności” i „kraj niewoli” - brytyjska i francuska wizja wolności w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, Kraków 2011. ISBN 978-83-62196-11-1 (English: ‘The Country of Liberty’, and ‘The Country of Slavery’ British and French concept of liberty in 17th and 18th Centuries).
Publication of an article: „Najbardziej rozpolitykowane miasto Europy Życie codzienne w XVIII-wiecznym Londynie", w: M. Moskalewicz, A. Paradowska, Homo sum: Humani nil a me alienum puto. Życie codzienne wczoraj i dziś, Instytut Historii Poznań 2011, s. 129-141 ISBN 978-83-89407-79-5 (English: From the Covent Garden Theatre to Cockfight – Everyday life in Eighteenth Century London).
Publication of an article: „ Karol II Habsburg i wyimaginowana głupota władców”, w: Głupota w zwierciadle humanistyki, Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka” April 2011 ISBN: 978-83-62854-02-8 (English: Charles II of Spain and supposed Stupidity of some Rulers).
4-6 April 2011 participation in the conference: “Opera wobec historii: od rekonstrukcji do mityzacji” (English: Opera and History. From Reconstruction to Mythology) organized by musicologists from Poznan and Latinists from Szczecin in Pobierowo (Pomerania). My article: “Jean-Philippe Rameau a początki francuskiego liberalizmu” (English: Jean-Philippe Rameau and the origins of French Liberalism).
From 4.07.2011 employed in the AMU Library
September 2011 Publication of an article: „Świat Zachodu”, „Wschód” i idea postępu w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii", w: Kultura-Historia-Globalizacja Numer 10, rok 2011, s. 133-147. (English: ‘Western World’, ‘East’ and the Idea of Progress in eighteenth century Britain).

28-29 September 2011 participation in the conference: „Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji kultury” (English: Central and Eastern Europe on the paths of History and Culture) organized by “Millenium”College in Gniezno. My article: “Aktywność dyplomacji brytyjskiej w Europie Środkowo-wschodniej w XVIII wieku, a próby i możliwości naprawy polskiego ustroju w oparciu o brytyjską myśl polityczną”

December 2011 Publication of an article: Piotr Napierała, "Wigowski mit historyczny a historia nowożytna Wielkiej Brytanii", w: T. Błaszczyk, K. Brzechczyn, D. Ciunajcis, M. Kierzkowski (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XVIII). Poznań, IPN, 2011, s. 221-238. ISBN 978-83-932188-9-9 (English: The Whig Historical Myth and Early Modern British History).
January 2012 Publication of a book: Piotr Napierała, Simon van Slingelandt (1664–1736) – ostatnia szansa Holandii, Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, Kraków 2012. ISBN 978-83-62196-37-1 (English: Simon van Slingelandt (1664–1736) – the last Chance of Holland)

Brak komentarzy: